spedraSpedra is de handelsnaam voor een geneesmiddel genaamd avanafil. Spedra is één van een klasse van geneesmiddelen bekend als PDE-5 (fosfodiësterase type 5) remmers. Spedra en de andere PDE-5-remmers kunnen mannen met erectiestoornissen (impotentie) helpen door de erectiele respons te verbeteren wanneer een man seksueel gestimuleerd is. Afgezien van Spedra, is er in deze klasse ook Viagra, Cialis (Tadalafil) en Levitra (vardenafil). Spedra is alleen effectief als je seksueel opgewonden ben en is geen stimulans middel.

Om te begrijpen hoe het werkt moet je de mechanica van hoe een man een erectie krijgt begrijpen. Wanneer je seksueel geprikkeld bent, geeft het zenuwstelsel in de zwellichamen van de penis stikstofmonoxide (NO) af. De stikstofmonoxide stimuleert een enzym dat cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP) produceert. De cGMP ontspant de gladde spiercellen. Een gevolg hiervan is dat de bloedvaten in de penis verwijden en het bloed gemakkelijker in de penis kan stromen. Een ander gevolg is dat de zwellichamen zich met bloed vult. Beide werkwijze resulteert in een erectie.

Spedra, wat is het?

Spedra werkt door het remmen van een specifieke fosfodiësterase type 5 enzym dat wordt aangetroffen in verscheidene lichaamsweefsels, maar vooral in het corpus cavernosum penis, en het netvlies. Dit handhaaft het niveau van cGMP in de gladde spiercellen. Als deze niet zijn ingeschakeld, zal je hersenen geen signaal geven om stikstofoxide te stimuleren en zal je geen cGMP vrij komen. Klinische studies hebben aangetoond dat in vergelijking met placebo, Spedra en andere geneesmiddelen in dezelfde klasse, leiden tot significante verbetering van de erectiele functie. Het geclaimde voordeel van Spedra is dat het zeer snel werkt in vergelijking met andere PDE5 remmers. Het wordt snel opgenomen, het bereikt sneller een maximale concentratie in ongeveer 30-45 minuten. Ongeveer twee derde van de deelnemers aan studies waren in staat deel te nemen aan seksuele activiteit binnen 15 minuten.

In alle beproevingen van Spedra werden statistisch significante verbeteringen in alle Primaire resultaten waargenomen voor alle drie doses (50 mg, 100 mg en 200 mg) van avanafil in vergelijking met placebo. Deze werden onderhouden met langdurige behandeling. Hoewel het een veilig en effectief geneesmiddel is, is Spedra niet geschikt voor iedereen en werkt mogelijk niet in alle gevallen. Spedra kan iets lagere bloeddruk veroorzaken. Dit is geen probleem voor de meeste mannen. Bij mannen die Nitraten gebruiken is Spedra gevaarlijk. Nitraten worden voorschrijven voor angina. Als je Spedra inneemt wanneer je ook nitraten inneemt, kan het gecombineerde effect van de Spedra en nitraten jouw bloeddruk verlagen tot een dergelijke mate dat het fataal zou kunnen zijn. Neem Spedra nooit op hetzelfde moment als het nemen van nitraten.

Als je een hartaandoening hebt is het belangrijk dat je dit bespreken met de arts voordat je Spedra inneemt. Spedra is mogelijk niet geschikt vanwege het gevaar van interactie met de nitraten.
Het is gebruikelijk om een Spedra tablet dertig minuten voor de seks in te nemen. Spedra kan worden genomen met of zonder voedsel; indien genomen met voedsel, kan het langer duren om in te werken en het werkt dan ongeveer vier uur of langer. Spedra mag niet meer dan één keer per dag worden ingenomen. Ook moet grapefruitsap vermeden worden en dat wel binnen 24 uur voorafgaand aan het nemen van Spedra. Het drinken van alcohol op hetzelfde moment als het nemen Spedra kan jouw hartslag verhogen en je bloeddruk verlagen. Het kan ook jouw vermogen om een erectie te krijgen verminderen.

 

Spedra kopen? Het is verkrijgbaar in drie doseringen

50 Mg, 100 mg en 200 mg. (Zie hier de Bijsluiter Spedra 50 mg – PIL 2015 05-nl ) Sommige mensen kunnen reageren op een lagere dosis van Spedra. De meeste artsen adviseren dat je Sperdra inneemt zonder te combineren met andere geneesmiddelen. Spedra’s bijwerkingen zijn over het algemeen mild en kort. De meest gemelde bijwerkingen waren hoofdpijn, blozen en verstopte neus. De aanbevolen dosis van Spedra is 100mg ongeveer 30 minuten voor seksuele activiteit. De dosering kan worden verhoogd tot maximaal 200 mg of verlaagd tot 50 mg, afhankelijk van de individuele werkzaamheid en verdraagbaarheid.
Spedra interageert met vele geneesmiddelen. De volgende lijst is niet compleet, maar het is belangrijk om met de arts alle recepten en niet-receptplichtige medicijnen te bespreken.
• nitraat medicatie (bijvoorbeeld glyceryltrinitraat (GTN), nitroglycerine, isosorbidemononitraat of dinitraat
• nitroprusside
• cimetidine
• erythromycine
• azoolantimycotica (bijvoorbeeld itraconazol, ketoconazol)
• mibefradil
• rifamycinen (bijvoorbeeld rifampicine)
• Alfa
• Ritonavir, Amyl, Butyl of Isopropyl nitraten (‘poppers’)

Voordat je een erectiestoornis medicatie inneemt is het belangrijk om de informatie over de medicatie te lezen deze staat meestal in de bijsluiter. Een bloedtest voor diabetes moeten worden uitgevoerd, samen met cholesterol en triglyceriden bloedonderzoek. Het wordt steeds aanvaard onder artsen dat geslachtshormonen (testosteron) ook moet worden gecontroleerd door middel van een bloedtest. De andere medicijnen, Viagra, Levitra en Cialis werken op vergelijkbare wijze. Viagra wordt vaak voorgeschreven als de eerste lijn behandeling. Cialis heeft een veel langere halfwaardetijd dan Viagra en Levitra en het effect duurt veel langer. Sommige studies hebben aangetoond dat Levitra geschikter is voor mannen die lijden aan diabetes. Van Spedra wordt beweerd dat het sneller handelt en 4 tot 6 uur door werkt. Andere behandelingen omvatten Caverject (Alprostadil) dat is een medicijn direct geïnjecteerd in de penis en MUSE. Deze kunnen van nut zijn voor mannen die Nitraten innemen en daarom niet in staat zijn om de PDE5-remmers in te nemen. Het gebruik van vacuümpompen en andere mechanische inrichtingen voor het produceren en handhaven van erectie alternatieven voor medicatie is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Een medische anamnese en lichamelijk onderzoek moet worden uitgevoerd om erectiestoornissen te diagnosticeren en mogelijke onderliggende oorzaken te bepalen, voordat farmacologische behandeling wordt overwogen. Vóór aanvang van elke behandeling van erectiestoornissen dient de arts de cardiovasculaire status van hun patiënten te overwegen omdat er een bepaalde mate van cardiaal risico verbonden is aan seksuele activiteit. Avanafil heeft vaatverwijdende eigenschappen, waardoor milde en voorbijgaande verlaging van de bloeddruk te zien is, en als zodanig versterkt het hypotensieve effect van nitraten. Patiënten met linker ventrikel outflow obstructie, bijv aortastenose en idiopathische hypertrofische subaortic stenose, kunnen gevoelig zijn voor de werking van vaatverwijders, waaronder PDE5 remmers.

Priapisme

Patiënten die een erectie die 4 uur of langer (priapisme) duurt, dienen te worden geïnstrueerd om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Indien priapisme niet onmiddellijk wordt behandeld, kan er penis weefselbeschadiging optreden en tot permanent verlies van potentie leiden. Avanafil moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met anatomische deformatie van de penis (zoals angulatie, caverneuze fibrose of de ziekte van Peyronie), of bij patiënten met aandoeningen die kunnen predisponeren tot priapisme (zoals sikkelcelanemie, multipel myeloom of leukemie ).

Visuele problemen

Visusstoornissen en gevallen van niet-arterieel anterieur ischemisch optische neuropathie (NAION) zijn gemeld in verband met de inname van andere PDE5-remmers. De patiënt moet worden geadviseerd om in geval van een plotselinge visuele effecten, te stoppen met het innemen Spedra en onmiddellijk een arts te raadplegen.

Effect op bloeden

bloedingsstoornissenIn vitro studies met humane bloedplaatjes geeft aan dat PDE5-remmers geen effect hebben op de plaatjesaggregatie, maar supratherapeutische doses versterkt wel de anti-aggregatie effect van stikstofmonoxide nitroprussidenatrium. Bij mensen die PDE5 remmers gebruiken beïnvloed het niet alleen of in combinatie met acetylsalicylzuur de bloedingstijd. Er is geen veiligheidsinformatie over het toedienen van avanafil aan patiënten met bloedingsstoornissen of een actief ulcus pepticum. Daarom moet avanafil worden toegediend aan deze patiënten na zorgvuldige afweging van voordelen en risico’s. Patiënten moeten worden aangeraden om te stoppen met PDE5-remmers, waaronder avanafil bij plotselinge vermindering of verlies van gehoor. Deze gebeurtenissen, die gepaard kan gaan met oorsuizen en duizeligheid, zijn gemeld bij tijdelijke associatie met de inname van PDE5-remmers. Het is onmogelijk te bepalen of deze gebeurtenissen direct gerelateerd zijn aan het gebruik van PDE5-remmers of andere factoren.

Gelijktijdig gebruik van alfablokkers

Het gelijktijdig gebruik van alfa-blokkers en avanafil kan leiden tot symptomatische hypotensie bij sommige patiënten als gevolg van vaatverwijdende effecten. Aandacht moet worden besteed aan het volgende:

• Patiënten dienen stabiel op alfablokkers te zijn voordat wordt begonnen aan Spedra. Patiënten die alleen hemodynamische instabiliteit tonen op alfablokkertherapie hebben een verhoogd risico op symptomatische hypotensie bij gelijktijdig gebruik van avanafil.
• Bij patiënten die stabiel zijn op alfablokkertherapie, kan avanafil gegeven worden in delaagste dosis van 50 mg.
• Bij patiënten die al een optimale dosis van Spedra gebruiken en vervolgens een alfablokkertherapie ondergaan, moeten bij de laagste dosis starten. Stapsgewijze verhoging van de alfa-blokker dosis kan gepaard gaan met verdere verlaging van de bloeddruk bij het nemen van avanafil.
• De veiligheid van het gecombineerd gebruik van avanafil en alfa-blokkers kunnen worden beïnvloed door andere variabelen, waaronder intravasculaire volumedepletie en andere anti-hypertensieve geneesmiddelen.
• Gelijktijdig gebruik van CYP3A4-remmers. Gelijktijdige toediening van avanafil met krachtige CYP3A4-remmers, zoals ketoconazol of ritonavir is gecontra-indiceerd.
• Gelijktijdig gebruik van andere behandelingen voor erectiestoornissen. De veiligheid en werkzaamheid van combinaties van Spedra en andere PDE5-remmers of andere behandelingen voor erectiestoornissen zijn niet onderzocht. Patiënten moeten geïnformeerd worden Spedra niet in te nemen in dergelijke combinaties.
• Gelijktijdig gebruik van alcohol. De consumptie van alcohol in combinatie met avanafil kan de kans op symptomatische hypotensie verhogen. Patiënten moeten erop gewezen worden dat gelijktijdig gebruik van avanafil en alcohol de kans op hypotensie, duizeligheid of syncope kunnen verhogen. Artsen moeten ook de patiënten adviseren over wat te doen in geval van orthostatische hypotensie symptomen.
• Populatie niet onderzocht. Avanafil is niet geëvalueerd bij patiënten met een erectiestoornis als gevolg van een dwarslaesie of andere neurologische aandoeningen en bij patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Eventuele farmacodynamische interacties met avanafil

bloeddruk verlagendAvanafil heeft bewezen dat de hypotensieve effecten van nitraten versterkt worden in vergelijking met placebo bij gezonde proefpersonen. Dit wordt toegeschreven aan de gecombineerde effecten van nitraten en avanafil op het stikstofoxide / cGMP-route. Daarom wordt toediening van avanafil aan patiënten die gebruik maken van enige vorm van organische nitraten of stikstofmonoxide donoren (zoals amylnitriet) gecontra-indiceerd. Bij een patiënt die avanafil hebben genomen binnen 12 uur, waarbij de toediening van nitraten in een levensbedreigende situatie medisch noodzakelijk wordt geacht, wordt de kans op een belangrijke en potentieel gevaarlijke daling van de bloeddruk verhoogd. Als een vaatverwijdend kan avanafil systemische bloeddruk verlagen. Als Spedra wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel dat de systemische bloeddruk verlaagt, kan de additieve effecten leiden tot symptomatische hypotensie (bijvoorbeeld duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, syncope of bijna-syncope. Patiënten met linker ventrikel outflow obstructie (zoals aortastenose, idiopathische hypertrofische subaortic stenose) en mensen met een ernstig gestoorde autonome controle van de bloeddruk kunnen bijzonder gevoelig zijn voor de acties van vaatverwijders, dus ook avanafil.

Een klinische studie werd uitgevoerd om het effect van avanafil te beoordelen op de versterking van de bloeddrukverlagende werking van geselecteerde antihypertensiva (amlodipine en enalapril). De resultaten toonden een gemiddelde maximale afname in liggende bloeddruk van 03/02. Er was een statistisch significant verschil in maximale daling in liggende diastolische bloeddruk met enalapril en avanafil. De consumptie van alcohol in combinatie met avanafil kan de kans op symptomatische hypotensie verhogen. In een enkele dosis three-way crossover studie ter evaluatie van gezonde proefpersonen was de gemiddelde maximale vermindering van de diastolische bloeddruk significant hoger na avanafil toegediend te hebben in combinatie met alcohol