nipatraNipatra zijn 50 mg kauwtabletten die gebruikt worden om een erectie op te wekken.

Elke Nipatra tablet heeft een 50 mg sildenafil gehalte die voor de erectie opwekking zorgt. Nipatra wordt voornamelijk gebruikt door mannen met een erectiestoornis. Mannen die een probleem hebben met het krijgen van een erectie. Maar alvorens Nipatra kan werken moet je wel geil zijn. Anders zal Nipatra niet werken. Voor optimale werking is het belangrijk dat je Nipatra een uur voor de daad inneemt. Omdat het om kauwtabletten gaat, zal je dus deze tablet eerst moeten kauwen en vervolgens slikken.

Gebaseerd op de effectiviteit en de tolerantie, kan de dosis worden verhoogd tot 100 mg of verlaagd tot 25 mg. De maximale aanbevolen dosis is 100 mg. De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. Als Nipatra met voedsel wordt ingenomen, kan het zijn dat de werking wordt vertraagd in vergelijking met inname op een nuchtere maag.

Nipatra gebruik bij verschillende patienten:

 1. Nipatra gebruik bij oudere mannen: Aanpassing van de dosering is niet nodig bij oudere patiënten (≥ 65 jaar oud).
 2. Gebruik bij patiënten met een verminderde nierfunctie: De dosering aanbevelingen beschreven in ‘Gebruik bij volwassenen’ geldt voor patiënten met milde tot matige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring = 30-80 ml / min). Voor patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring <30 ml / min) kan een dosis van 25 mg worden overwogen en eventueel verminderd. Gebaseerd op de effectiviteit en de tolerantie, kan de dosis worden verhoogd tot 50 mg en 100 mg.
 3. Gebruik bij patiënten met een verminderde leverfunctie: Ook voor deze patiënten geldt een dosis van 25 mg of minder. Gebaseerd op de effectiviteit en de tolerantie, kan de dosis worden verhoogd tot 50 mg en 100 mg.
 4. Pediatrische patiënten: Gebruik bij kinderen en adolescenten is niet geïndiceerd voor personen jonger dan 18 jaar.
 5. Gebruik bij patiënten met andere medicatie: Met uitzondering van ritonavir, waarvoor gelijktijdige toediening met sildenafil niet wordt aanbevolen, wordt een startdosering van 25 mg meestal overwogen bij patiënten die gelijktijdig worden behandeld met CYP3A4-remmers. Om de kans op het ontwikkelen van orthostatische hypotensie te minimaliseren dienen patiënten stabiel op alfablokkeer therapie te gaan voorafgaand aan het initiëren van sildenafil behandelingen. Daarnaast moet altijd een start van sildenafil in een dosis van 25 mg in acht worden genomen.

Middelen voor de behandeling van een erectiestoornis, waaronder sildenafil, mag niet worden gebruikt bij mannen voor wie seksuele activiteit wordt afgeraden (bijvoorbeeld patiënten met ernstige cardiovasculaire stoornissen zoals instabiele angina of ernstig hartfalen). Sildenafil is gecontra-indiceerd bij patiënten die verlies hebben van het gezichtsvermogen in één oog als gevolg van niet-arterieel anterieur ischemisch optische neuropathie (NAION). Ongeacht of deze episode in verband staat of niet in verband staat met eerdere blootstelling aan PDE5-remmer.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik van Nipatra

Een medische anamnese en lichamelijk onderzoek moet worden uitgevoerd om erectiestoornissen te diagnosticeren en de mogelijke onderliggende oorzaken te bepalen, voordat farmacologische behandeling wordt overwogen. Cardiovasculaire risicofactoren moeten altijd in acht genomen worden en vóór aanvang van elke behandeling van erectiestoornissen dient de arts de cardiovasculaire status van hun patiënten te weten, omdat er een bepaalde mate van cardiaal risico verbonden is aan seksuele activiteit. Sildenafil heeft vaatverwijdende eigenschappen, waardoor milde en voorbijgaande verlaging van de bloeddruk kan plaats vinden. Voorafgaand aan het voorschrijven van sildenafil moeten artsen zorgvuldig overwegen of hun patiënten met bepaalde onderliggende aandoeningen negatief kunnen worden beïnvloed door dergelijke vaatverwijdende effecten, vooral in combinatie met seksuele activiteit. Patiënten met een verhoogde gevoeligheid voor vaatverwijders of met het zeldzame syndroom van multipel systeem atrofie kunnen last krijgen van deze medicijnen en daarom is het ook niet aan te raden deze patienten Sildenafil of Nipatra toe te dienen.

 

Nipatra versterkt het hypotensieve effect van nitraten. Ernstige cardiovasculaire voorvallen, waaronder myocardinfarct, instabiele angina, plotselinge hartdood, ventriculaire aritmie, cerebrovasculaire hemorragie, transient ischemic attack, hypertensie en hypotensie zijn gemeld en in tijdelijke vereniging gebracht met het gebruik van Nipatra. De meeste, maar niet alle, van deze patiënten hadden reeds bestaande cardiovasculaire risicofactoren. Veel evenementen werden gemeld tijdens of kort na de geslachtsgemeenschap en enkele werden gerapporteerd kort na het gebruik van Nipatra zonder seksuele activiteit. Het is onmogelijk te bepalen of deze gebeurtenissen direct verband houden met deze factoren of andere factoren.

Priapisme

Middelen voor de behandeling van erectiestoornissen, waaronder sildenafil, moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met anatomische deformatie van de penis (zoals angulatie, caverneuze fibrose of de ziekte van Peyronie). Maar ook bij patiënten met aandoeningen die kunnen predisponeren tot priapisme is het gebruik af te raden. Denk dan vooral aan patiënten met sikkelcelanemie, multiple myeloom of leukemie. Gelijktijdig gebruik met andere behandelingen voor erectiestoornissen en de veiligheid en werkzaamheid van sildenafil in combinatie met andere behandelingen voor erectiestoornissen zijn niet onderzocht. Daarom wordt het gebruik van dergelijke combinaties afgeraden.

Effecten op het gezichtsvermogen:

Er zijn wel gevallen van oogafwijkingen gerapporteerd in verband met de inname van sildenafil en andere PDE5 remmers. Gevallen van niet-arterieel anterieur ischemisch optische neuropathie, een zeldzame aandoening, zijn spontaan en in een observationele studie in verband met de inname van sildenafil en andere PDE5-remmers gerapporteerd. Patiënten moeten erop worden gewezen dat in het geval van een plotselinge visusstoornis, ze moeten stoppen met het innemen Nipatra en onmiddellijk een arts moeten raadplegen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer sildenafil wordt toegediend aan patiënten die een alfa-blokker gebruiken. Aangezien de gelijktijdige toediening kan leiden tot symptomatische hypotensie bij enkele gevoelige individuen. Dit is het meest waarschijnlijk binnen 4 uur na toediening van sildenafil. Om de kans op het ontwikkelen van orthostatische hypotensie te minimaliseren dienen patiënten hemodynamisch stabiel te zijn op alfablokkertherapie voorafgaand aan het initiëren van sildenafil behandeling. Initiatie van sildenafil in een dosis van 25 mg kan worden overwogen. Onderzoek met humane bloedplaatjes geeft aan dat sildenafil de anticoagulerende effect heeft van natriumnitroprusside in vitro. Er is geen informatie over de veiligheid van sildenafil voor patiënten met bloedingsstoornissen of een actief ulcus pepticum. Daarom dient sildenafil alleen te worden toegediend aan deze patiënten na zorgvuldige afweging van voordelen en risico’s.

Hoewel specifieke interactiestudies niet zijn uitgevoerd voor alle geneesmiddelen toonde gelijktijdige medicatie op sildenafil en de farmacokinetiek groep van CYP2C9-remmers (zoals tolbutamide, warfarine, fenytoïne), van CYP2D6-remmers (zoals selectieve serotonine heropname remmers, tricyclische antidepressiva), thiazide- en verwante diuretica, loop en kaliumsparende diuretica, ACE-remmers, calciumantagonisten, bèta-adrenoreceptorantagonisten of induceren van CYP450 metabolisme (zoals rifampicine, barbituraten) geen vervelende bijwerkingen.

Het veiligheidsprofiel van Nipatra is gebaseerd op 8691 patiënten die de aanbevolen dosering ontvingen in 67 placebo-gecontroleerde klinische studies die zijn uitgevoerd met sildenafil tabletten. De meest gemelde bijwerkingen in klinische studies bij sildenafil behandelde patiënten waren hoofdpijn, blozen, dyspepsie, visusstoornissen, verstopte neus, duizeligheid en visuele kleur vervorming.

Andere bijwerkingen zijn:

 1. Aandoeningen van het immuunsysteem
 2. Overgevoeligheidsreacties
 3. Aandoeningen van het zenuwstelsel
 4. Hoofdpijn
 5. Gemeenschappelijk
 6. Duizeligheid
 7. Slaperigheid, hypoesthesie
 8. Cerebrovasculair accident, syncope
 9. Oogaandoeningen
 10. Visuele stoornissen, visuele kleurvervorming
 11. Conjunctivale aandoeningen, oogaandoeningen, tranenvloed stoornissen, andere oogaandoeningen
 12. Ooraandoeningen: Doofheid *
 13. Vasculaire aandoeningen
 14. Hypertensie, hypotensie
 15. Hartaandoeningen
 16. Hartkloppingen, tachycardie
 17. Myocardinfarct, boezemfibrilleren
 18. Ventriculaire aritmie, instabiele angina, plotselinge hartdood
 19. Luchtwegen, borstkas en mediastinumaandoeningen
 20. Verstopte neus
 21. Epistaxis
 22. Gastro-intestinale stoornissen
 23. Braken, misselijkheid, droge mond
 24. Huid, onderhuidse en weke delen aandoeningen
 25. Huiduitslag
 26. Steven Johnson-syndroom (SJS), toxische epidermale necrolyse (TEN)
 27. Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
 28. Priapisme, langdurige erectie
 29. Pijn op de borst, vermoeidheid
 30. Verhoogde hartslag

Overdosering

In enkele dosis vrijwilligers studies van doseringen tot 800 mg met sildenafil tabletten, waren de bijwerkingen vergelijkbaar met die bij lagere doseringen, maar de incidentie en ernstiger verhoogd. Doses van 200 mg resulteerde niet in een verhoogde efficiëntie, maar de incidentie van bijwerkingen (hoofdpijn, blozen, duizeligheid, dyspepsie, verstopte neus, veranderde visie) werd verhoogd. In geval van een overdosis, moeten standaard ondersteunende maatregelen worden getroffen.

 

Alvorens sildenafil of Nipatra

in te nemen onthou de volgende regels: Sommige geneesmiddelen zijn niet geschikt voor mensen met bepaalde aandoeningen en soms kan een geneesmiddel alleen worden gebruikt als extra zorg wordt genomen. Om deze redenen, zetten we een aantal aandoeningen op een rij, waarbij je eerst met de arts opneemt als Nipatra geschikt is voor jou.

 • Als je een ziekte, verwonding of misvorming heeft aan je penis.
 • Als je een hartaandoening, of bloedvat ziekte hebt.
 • Als Je een oogaandoening veroorzaakt verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad.
 • Als je een lage bloeddruk of angina pectoris hebt.
 • Als je problemen hebt met de manier waarop jouw lever werkt of met de manier waarop jouw nieren werken.
 • Als je een beroerte of een hartaanval hebt gehad.
 • Als je een aandoening hebt die ervoor zorgt dat bloedingen ontstaan, zoals een maagzweer.
 • Als je sikkelcelziekte hebt.
 • Als je ooit beenmergkanker of leukemie hebt gehad.
 • Als je andere geneesmiddelen gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die je gebruikt die beschikbaar zijn om te kopen zonder voorschrift, zoals kruiden en complementaire medicijnen en recreatieve drugs.
 • Als je ooit een allergische reactie op een geneesmiddel hebt gehad.

 

Hoe Nipatra te gebruiken voor erectiestoornissen

Voordat je Nipatra neemt, lees de bijsluiter aandachtig door. Het zal je meer informatie over de tabletten geven en het zal je voorzien van een volledige lijst van de bijwerkingen die kunnen optreden bij het innemen van dit geneesmiddel. Neem Nipatra precies zoals de arts dat zegt. Het is bedoeld om te worden genomen vóór de seksuele activiteit – het is niet voor continue dagelijks gebruik. Je moet een tablet ongeveer een uur voordat je van plan bent om seks te hebben innemen, hoewel het nog steeds effectief is tot vijf uur na inname. Je kunt de tablet voor of na het eten innemen, maar als je net een grote maaltijd genuttigd hebt, kan het langer duren voor dat de tablet begint te werken. Er zijn drie sterktes van Nipatra tabletten: 25 mg, 50 mg en 100 mg. Het is waarschijnlijk dat je om te starten de 50 mg krijgt, maar dit kan later worden gewijzigd, afhankelijk van hoe je reageert erop. Elke keer dat je een recept krijgt, is het belangrijk te controleren als de sterkte van de tablet klopt. Deze kauwtabletten moet je eerst kauwen en vervolgens slikken.

Jij en je partner zullen nog moeten deelnemen aan voorspel, net zoals je dat zou doen als je geen geneesmiddel voor een erectiestoornis inneemt. Nipatra zal niet leiden tot een erectie als je niet seksueel opgewonden bent. Drink geen grote hoeveelheden alcohol voordat je van plan bent om Nipatra in te nemen. Het drinken van te veel alcohol kan het vermogen om een ​​erectie te krijgen verminderen en dit kan het maximale voordeel uit de tabletten verminderen. Het wordt aanbevolen dat je grapefruitsap vermijd als je Nipatra gebruikt. Dit is omdat er een chemische stof in grapefruitsap zit waarbij de hoeveelheid Nipatra in het bloed verhoogt en de bijwerkingen verergerd. Houd wel regelmatig afspraken met de arts, zodat de vooruitgang kan worden gecontroleerd. Als je voelt dat de tabletten te sterk zijn, bespreek dit dan met de arts zodat de dosis mogelijk verlaagd moet worden.